Sockenrådet

Sockenrådets målsättning är
• att verka som kontakt mellan myndigheter och boende i samhället
• att värna och respektera alla medborgares olika intressen
• att bedriva ekonomisk och allmännyttig verksamhet för att uppfylla medlemmarnas ideella mål
• att marknadsföra Långasjö samhälle
• att verka för att Långasjö är ett attraktivt samhälle för boende, föreningsliv och näringsliv

 

Stadgar fastställda av allmänt möte
1990-04-01

 

1 Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst neutral och ta tillvara sockenbornas intressen i olika samhälls- och landsbygdsfrågor.

2 Föreningens högsta beslutande organ är allmänt möte. Detta sammankallas minst två gånger per år. Beslut fattas med absolut majoritet. Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande allmänna möten. Eventuella kvarstående medel skall tillfalla allmännyttigt ändamål i Långasjö socken.

3 Till medlem i föreningen räknas alla med fast anknytning till socknen.

4 Styrelsen utses av allmänt möte och består av 11 ordinarie ledamöter. Mandatperiod två år. Hälften avgår växelvis. Inga suppleanter. Styrelsen konstituerar sig och utser de befattningshavare som behövs för styrelsearbetet.

5 Vid personval gäller relativ majoritet. Om ledamot avgår under mandatperioden skall fyllnadsval ske på nästkommande allmänna möte.

6 Allmänt möte väljer valberedning om tre personer varav en sammankallande. Mandatperiod ett år.

7 Allmänt möte väljer två revisorer, samt en revisorssuppleant. Mandatperiod ett år.

8 Stadgeändringar fastställes av två på varandra följande allmänna möten med 3/4 majoritet.