Långasjö Sockenråd

Sockenrådet, är "samhällsföreningen" i Långasjö


Sockenrådets målsättning är:


• att verka som kontakt mellan myndigheter och boende i socknen
• att värna och respektera alla medborgares olika intressen
• att bedriva ekonomisk och allmännyttig verksamhet för att uppfylla medlemmarnas ideella mål
• att marknadsföra Långasjö samhälle och hela socknen
• att verka för att Långasjö är ett attraktivt samhälle för boende, föreningsliv och näringsliv

Styrelse:

Ordförande

Jonas Holmqvist 070-665 03 76
Hagvägen 12
361 95 Långasjö
jonas.holmqvist@xylem.com

Vice ordf
Johanna Chytraeus tel 070-610 66 02
Sibbahult 404
361 95 Långasjö
johanna_chytraeus_86@hotmail.com

Kassör
Dan Bard tel 070-335 43 82

Västregård 103
361 95 Långasjö
dan103.bard@gmail.com

Övriga ledamöter:
Johanna Arvidsson Sjögren tel 0471-10 951, 070-373 50 82
Brunamåla 117
361 91 Emmaboda
johanna.a-sjogren@emmaboda.se

Stina Alexandersson tel 073 636 44 01
Trollamåla 213
361 95 Långasjö
trollamalastina@gmail.com

Andreas Langenhan tel 076 851 95 28
Johanslund 115
361 95 Långasjö
langasjoebygg@gmail.com

Anders Lindahl tel 070-390 35 45
Kyrkvägen 42
361 95 Långasjö
c-g.lindahl@telia.com

Britt-Marie Fransson tel 0471-50370, 073-212 14 28
Kyrkvägen 48
361 95 Långasjö

britt-marie.fransson@hotmail.com

David Franzén tel 0768-44 94 62

Harebo 128
361 95 Långasjö
norraharebo@hotmail.com

Sölve Hjalmarsson tel 0708-47 27 68
Hembygdsvägen 1
361 95 Långasjö
solve.hjalmarsson@gmail.com

Lars-Gunnar Franzén
inglasse@hotmail.com

Exempel på verksamhet:

  • Nationaldagsfirande
  • Musikkafé vid sjön under sommaren
  • Jakt- o skördefest i oktober
  • Medverkan vid Kyrkans luciafirande
  • Huvudman för Naturvårdsföreningen
  • Huvudman för Träskoposten

Stadgar

1 Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst neutral och ta tillvara sockenbornas intressen i olika samhälls- och landsbygdsfrågor.

2 Föreningens högsta beslutande organ är allmänt möte. Detta sammankallas minst två gånger per år. Beslut fattas med absolut majoritet. Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande allmänna möten. Eventuella kvarstående medel skall tillfalla allmännyttigt ändamål i Långasjö socken.

3 Till medlem i föreningen räknas alla med fast anknytning till socknen.

4 Styrelsen utses av allmänt möte och består av 11 ordinarie ledamöter. Mandatperiod två år. Hälften avgår växelvis. Inga suppleanter. Styrelsen konstituerar sig och utser de befattningshavare som behövs för styrelsearbetet.

5 Vid personval gäller relativ majoritet. Om ledamot avgår under mandatperioden skall fyllnadsval ske på nästkommande allmänna möte.

6 Allmänt möte väljer valberedning om tre personer varav en sammankallande. Mandatperiod ett år.

7 Allmänt möte väljer två revisorer, samt en revisorssuppleant. Mandatperiod ett år.

8 Stadgeändringar fastställes av två på varandra följande allmänna möten med 3/4 majoritet.